Her i Nyheder vil vi prøve at lægge nyheder op, men de vil også være på forsiden, men kun som overskrifter.

Nyheder skal jo komme fra jer, så i som foreninger/bruger skal jo komme med dem.

I kan også herfra hente og læse vores husavis, ved at trykke på " Hent husavis" i vil så kunne vælge den i vil læse. GOD FORNØJELSE.

I kan her under i "Kommentar" skrive jeres Nyheder, og derefter skrive hvem i er samt email.

Privatlivspolitik for Aktivitetscenter Munkesøen 21. juni 2018

her kan hentes Privatlivspolitik for Aktivitetscenter Munnkesøen

Vedtægter for Aktivitetscenter Munkesøen 23 05 2017

Vedtægter for Aktivitetscenter Munkesøen vedtaget 22/5-2017

Vedtægter for Aktivitetscenter Munkesøen

§ 1. Navn. Foreningens navn er Aktivitetscenter Munkesøen

§ 2. Hjemsted. Foreningen har hjemsted på Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg

§ 3. Formål. Foreningens formål er at arbejde for at fremme øget livskvalitet gennem frivilligt socialt arbejde.

§ 4. Brugere. Foreningen er åben for alle frivillige foreninger og grupper, der kan tilslutte sig foreningens formål og brugerbetingelser. Generalforsamlingen kan ekskludere en bruger, hvis brugeren ikke overholder brugerbetingelserne. Eksklusion er gyldig, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede tilstedeværende på generalforsamlingen kan stemme for eksklusionen.

§ 5. Øverste myndighed Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den holdes årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag eller pr. mail til brugerne. Indkaldelse skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted samt dagsorden for generalforsamlingen, der mindst indeholder følgende punkter:
1. Formanden byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Godkendelse af regnskab. 5. Budget til orientering. 6. Valg af bestyrelse – 4 i lige år – 3 i ulige år. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 bilagskontrollanter. Afgår hvert andet år. 9. Behandling af indkomne forslag. 10. Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte brugere. Stemmeberettiget er 2 fra hver forening/gruppe, og disse kan opstille til tillidsposter. Navnene på foreningsrepræsentanter skal afleveres skriftlig til aktivitetsgruppen ved forlangende. Afstemning træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte valgberettigede brugere – jf. dog § 7 – og sker ved håndsoprækning, med mindre mindst 1 bruger begærer skriftlig afstemning.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens brugere kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dog senest 21 dage efter den ordinære. Afstemningen følger reglerne i § 5 og § 7.

§ 7 Vedtægtsændring. Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte valgberettigede brugere.

§ 8 Bestyrelsen. I det daglige ledes foreningen af 7 medlemmer + 2 suppleanter. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til formand, næstformand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted, Den fastsætter selv sin forretningsorden. Der holdes møde, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent. Beslutninger sker ved simpelt flertal efter samme regler som under generalforsamlingen. På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret regnskab – jf. § 9, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

§ 9. Regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring. Foreningens formue skal indestå i et pengeinstitut. Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af bilagskontrollanterne. Disse har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder brugerkartotek, daglig bogføring og beholdning.

§ 10. Tegningsret. Foreningen tegnes af formanden alene eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Formanden og kassereren har hver for sig fuldmagt til at disponere over foreningens indestående i pengeinstitut, herunder online adgang og brug af elektroniske betalingsmidler.

§ 11. Opløsning af foreningen. Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede brugere stemmer for nedlæggelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver har svaret sit, en forening med et lignende formål og aktivitet eller en almennyttig forening.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22-5-2017.


Dirigent                            Stig Hother Hansen


Svend Kruse                      Torben Kjellerup


Bodil Helbo                       Finn Seneca Nielsen


Esther Hansen                   Pia Andresen

Privatlivspolitik for Aktivitetscenter Munkesøen

Privatlivspolitik for Aktivitetscenter Munkesøen 21. juni 2018

 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Aktivitetscenter Munkesøen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Poul Erik Christensen

Adresse: Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg

CVR: 33186223

Telefonnr.: 44 40 33 05

Mail: acm@info.dk

Hjemmeside: www.ac-m.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Brugeroplysninger (medlemsoplysninger):

 • • Almindelige personoplysninger: kontaktpersoners navn, adresse, telefonnummer, mailadresse

 

2. Oplysninger om frivillige:

 • • Almindelige personoplysninger: navn, adresser, telefonnummer og mailadresse
 • • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens brugere er:

 • • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • • At opfylde lovgivning
 • • At kunne levere ydelser du har bestilt
 • • At administrere din relation til foreningen

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • • At administrere din relation til foreningen

 

 

Samtykke

 

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig, når din medlemsrelation ophører.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, når dit frivillige arbejde ophører.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.