Her finder du Aktivitetscenterets vedtægter, husorden og privatlivspolitik.

 

Vedtægter for Aktivitetscenter Munkesøen 23 05 2017

Husorden for Aktivitetscenter Munkesøen

Privatlivspolitik for Aktivitetscenter Munkesøen

her kan hentes Privatlivspolitik for Aktivitetscenter Munnkesøen

Vedtægter for Aktivitetscenter Munkesøen vedtaget 22/5-2017

Vedtægter for Aktivitetscenter Munkesøen

§ 1. Navn. Foreningens navn er Aktivitetscenter Munkesøen

§ 2. Hjemsted. Foreningen har hjemsted på Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg

§ 3. Formål. Foreningens formål er at arbejde for at fremme øget livskvalitet gennem frivilligt socialt arbejde.

§ 4. Brugere. Foreningen er åben for alle frivillige foreninger og grupper, der kan tilslutte sig foreningens formål og brugerbetingelser. Generalforsamlingen kan ekskludere en bruger, hvis brugeren ikke overholder brugerbetingelserne. Eksklusion er gyldig, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede tilstedeværende på generalforsamlingen kan stemme for eksklusionen.

§ 5. Øverste myndighed Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den holdes årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag eller pr. mail til brugerne. Indkaldelse skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted samt dagsorden for generalforsamlingen, der mindst indeholder følgende punkter:
1. Formanden byder velkommen.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Budget til orientering.
6. Valg af bestyrelse – 4 i lige år – 3 i ulige år.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter. Afgår hvert andet år.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte brugere. Stemmeberettiget er 2 fra hver forening/gruppe, og disse kan opstille til tillidsposter. Navnene på foreningsrepræsentanter skal afleveres skriftlig til aktivitetsgruppen ved forlangende. Afstemning træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte valgberettigede brugere – jf. dog § 7 – og sker ved håndsoprækning, med mindre mindst 1 bruger begærer skriftlig afstemning.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens brugere kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dog senest 21 dage efter den ordinære. Afstemningen følger reglerne i § 5 og § 7.

§ 7 Vedtægtsændring. Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte valgberettigede brugere.

§ 8 Bestyrelsen. I det daglige ledes foreningen af 7 medlemmer + 2 suppleanter. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til formand, næstformand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted, Den fastsætter selv sin forretningsorden. Der holdes møde, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent. Beslutninger sker ved simpelt flertal efter samme regler som under generalforsamlingen. På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret regnskab – jf. § 9, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

§ 9. Regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring. Foreningens formue skal indestå i et pengeinstitut. Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af bilagskontrollanterne. Disse har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder brugerkartotek, daglig bogføring og beholdning.

§ 10. Tegningsret. Foreningen tegnes af formanden alene eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Formanden og kassereren har hver for sig fuldmagt til at disponere over foreningens indestående i pengeinstitut, herunder online adgang og brug af elektroniske betalingsmidler.

§ 11. Opløsning af foreningen. Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede brugere stemmer for nedlæggelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver har svaret sit, en forening med et lignende formål og aktivitet eller en almennyttig forening.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22-5-2017.


Dirigent                            Stig Hother Hansen


Svend Kruse                      Torben Kjellerup


Bodil Helbo                       Finn Seneca Nielsen


Esther Hansen                   Pia Andresen

Husorden for Aktivitetscenter Munkesøen

Husorden (brugerbetingelser) for
Aktivitetscenter Munkesøen


Åbningstid:

Mandag til torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-12.00

Reception: Mandag til fredag 09.00-12.00

Køkken: Mandag-fredag 09.00-12.00
Telf. 44 40 43 05

Aktivitetscenter Munkesøen er åben for alle frivillige foreninger og brugergrupper, der kan tilslutte sig centerets formål og denne husorden.

Anvendelse af centerets lokaler kan kun ske efter forudgående aftale med bestyrelsen.
Reservation af lokaler sker ved udfyldelse og underskrift af centerets ansøgningsskema.
Reservation er først gældende, når den er godkendt af bestyrelsen.
Kun de i reservationen aftalte lokaler og tider må anvendes.
Aflysning af en reservation skal meddeles bestyrelsen hurtigst muligt.

Brugeren er ansvarlig for at afvikle aktiviteten med respekt for, at centeret fortrinsvis er beregnet for ældre.
Efter brug skal lokalet efterlades i ryddelig stand, borde og stole stilles på plads, vinduer lukkes og lyset slukkes.
Afsluttes aktiviteten efter centerets lukketid er brugeren ansvarlig for at aflåse centeret.

Centerets køkken kan anvendes efter aftale - og kun i forbindelse med aktiviteter i centeret.

Brugerne må i øvrigt medbringe mad og drikkevarer til aktiviteter i centeret. Spiritus må nydes i forbindelse med enkeltstående arrangementer.

Hunde må ikke medtages - undtaget er førerhunde og servicehunde.

Færden i centeret skal ske under hensyn til husets øvrige brugere.

Adgang til centeret i åbningstiden ad hovedindgangen og den hvide dør mod boliger.
Efter lukketid er der kun adgang gennem den hvide dør mod boliger, den hvide dør skal være aflåst når alle deltagere i et aften– eller weekend-arrangement er ankommet. Centeret kan dog forlades gennem hovedindgangen.
Skydedøren mod Munkesøparken kan kun anvendes, når man forlader centeret.

Udendørs elkøretøjer må kun anvendes i begrænset omfang.
Elkøretøjer skal parkeres under taget i indgangspartiet.

Der skal tages hensyn til at området er tæt bebygget. Der må ikke spilles musik eller støjes unødigt udendørs.

Der må kun ryges udendørs i rygeskuret ved cykelskuret.

Parkering må kun foretages på de afmærkede pladser, samt på den grusbelagte p-plads ved indkørslen til centeret.
Respekter skiltning ved vendepladsen foran indgangspartiet.
Handicappladserne er kun til biler med handicapskilt.

P-pladser forbeholdt Hjemmeplejen skal respekteres.
Vis hensyn for alle fodgængere - Undlad venligst at parkere på det røde fortov.

Køkkenet

Køkkenet er ikke et produktionskøkken og må derfor kun anvendes i forbindelse med aktiviteter på centeret.

Inden brug af køkkenet skal disse anvisninger læses.

 • Vær særlig opmærksom på afsnittet om personlig
  hygiejne.

Instruktion inden brug af køkken og evt. tvivlsspørgsmål rettes til køkkenpersonalet i åbningstiden.
Da der ikke mere er krav om hygiejnebevis, skal der ved reservation af køkkenet udpeges en person, der har ansvaret. Navn og telefonnummer skal anføres på reservationen.

Personlig hygiejne

Ingen ringe og ure
Ingen store øreringe
Langt hår skal være sat op
Sprit hænderne inden I går i køkkenet
Håndvask ved skift af arbejdsområde
Ved rifter, sår eller eksem på hænderne
brug altid engangshandsker
Ved kraftig forkølelse eller maveonde ingen adgang til køkkenet

Opvaksemaskinen slukket mellem kl. 23.00 - 6.45 

Opvask - tøjvask - skrald

Der er to opvaskemaskiner

Den lille anvendes
hvor opvaskemængden er begrænset
Opvasketabs forefindes.

Instruktion hænger ved maskinerne

Det rengjorte service sættes på plads.
Brugte viskestykker, karklude og forklæder lægges i kurven ved den lille opvaskemaskine
Skrald sorteres: Bioaffald, metal/plast, papir/karton og restaffald

Inden du forlader køkkenet

Tøm opvaskemaskinerne
Sluk for den store opvaskemaskine
Tøm skraldeposer - skal i container bag stakit ved cykelskur
Sluk lyset
Lås døre til køkkenet (mod Aktivitetscenteret og mod boliger)

Brugere kan anvende det køkkengrej, der forefindes.

Skraldeposer og engangshandsker findes i køkkenet.

Stanniol, plastikposer, film mv. betales der 500 kr. for, ellers medbringer man selv.

 

Aktiviteter

Alle aktiviteter på
Aktivitetscenter Munkesøen
foregår ved frivillig arbejdskraft,
bestyrelse, reception, køkken m.fl.
 

Café

I caféen kan du købe kaffe, te, kage, smørrebrød,
drikkevarer, frugt mv.
Åben hverdage kl. 09.00 - 12.00

Infoblad

Ca. 1 gang pr. måned udsendes et gratis infoblad.
I infobladet kan du læse om alle de aktiviteter, der er i de kommende måneder, samt orientering vedr. aktivitetscentret.

 
 

Privatlivspolitik for Aktivitetscenter Munkesøen

Privatlivspolitik for Aktivitetscenter Munkesøen

 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Aktivitetscenter Munkesøen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Poul Erik Christensen
Adresse: Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg
CVR: 33186223
Telefon nr.: 44 40 33 05. Køkken 44 40 43 05
Mail: acm@info.dk
Hjemmeside: www.ac-m.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Brugeroplysninger (medlemsoplysninger):

 • • Almindelige personoplysninger: kontaktpersoners navn, adresse, telefonnummer, mailadresse

2. Oplysninger om frivillige:

 • • Almindelige personoplysninger: navn, adresser, telefonnummer og mailadresse
 • • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 Formålene med at behandle oplysninger om foreningens brugere er:

 • • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • • At opfylde lovgivning
 • • At kunne levere ydelser du har bestilt
 • • At administrere din relation til foreningen

 Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • • At administrere din relation til foreningen

Samtykke

 Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig, når din medlemsrelation ophører.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, når dit frivillige arbejde ophører.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.